Wunderkamera

04_svoboda_tzekova_book_wunderkamera

“Wunderkamera”, text: Anton Staykov / design: Svoboda Tzekova

format.bg, 2011, SOFIA/BULGARIA

ISBN 9789549228090

05_svoboda_tzekova_book_wunderkamera

09_svoboda_tzekova_book_wunderkamera

08_svoboda_tzekova_book_wunderkamera

07_svoboda_tzekova_book_wunderkamera

06_svoboda_tzekova_book_wunderkamera

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.